UPDATE 17 dec 2020

Beste gemeenteleden,

Onze overheid heeft op 14 december jl. de maatregelen i.v.m. de uitbreiding van het Corona-virus aangescherpt. Aan alle Nederlanders wordt nu dringend gevraagd  zoveel mogelijk thuis te blijven. Nederland zit op slot.
Ook aan de kerken is dringend gevraagd om kerkdiensten alleen digitaal te verzorgen. Deze aanscherping heeft de kerkenraad ertoe gebracht om tot en met zondag 17 januari 2021 alleen nog online diensten te verzorgen en geen kerkgangers meer uit te nodigen om de dienst bij te wonen.

Namens de kerkenraad

Roelof Tolsma

UPDATE 9 oktober 2020

Er zijn aangepaste maatregelen van pas bij het bezoeken van de kerkdiensten, zie deze bijlage:
Gedragsregels kerkdiensten

UPDATE 5 september 2020

Sinds de maatregelen rond COVID-19 van kracht werden hebben we twee keer een avondmaalsviering moeten annuleren. Tot onze grote dankbaarheid kan -zo het nu lijkt- de septemberviering wel doorgaan. De vorm zal wel anders zijn dan we gewend waren. Hieronder vind je een beschrijving van de gang van zaken.

Protocol rond viering Heilig Avondmaal september 2020

UPDATE 4 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer in kerkdiensten samenkomen, zij het met beperkende regels. Hieronder vindt u het protocol voor de kerkdiensten per juli 2020.

Protocol kerkgang Kleine Kerk per juli 2020

UPDATE 3 april 2020

Tot en 26 april blijven we op zondagmorgen online-uitzendingen organiseren. Aanvang 10.00 u. Deze uitzendingen worden verzorgd door ds. Harry Offereins en  en aantal technische mensen. We luisteren naar opgenomen muziek. Deze uitzendingen zijn te beluisteren via kerkdienstluisteren.nl en ook te volgen via de Facebookgroep van onze gemeente.

Ook op Goede Vrijdag is er een online-uitzending. Aanvang. 19.30 uur. Het streven is om ook dit uit te zenden in de Facebookgroep

Op de woensdagavonden blijven we voorlopig online-vespers organiseren. Aanvang 19.30 u. Deze vespers worden verzorgd door gemeenteleden en een aantal technische mensen. In deze vespers is de muziek live (orgel of combo). Alleen te volgen via kerkdienstluisteren.nl

UPDATE 18 maart 2020

Steenwijk, 18 maart 2020.

Beste gemeenteleden,

Onze overheid heeft op 15 maart jl. de maatregelen i.v.m. de uitbreiding van het Corona-virus aangescherpt. Aan alle Nederlanders wordt nu gevraagd zoveel mogelijk fysieke afstand van elkaar te houden.
Deze aanscherping heeft de kerkenraad ertoe gebracht het besluit van 13 maart m.b.t. de erediensten te heroverwegen.

De samenkomsten in de Kleine Kerk worden in ieder geval t/m zondag 5 april geannuleerd!

In plaats daarvan zal er iedere zondag om 10.00 uur een online-uitzending worden gehouden die hier en via de app Kerkdienstluisteren.nl te volgen is.
De voorganger zal dan uit de Bijbel lezen en een overdenking verzorgen. Ook zullen we samen bidden voor elkaar en voor allen die dat in deze moeilijke tijd zo hard nodig hebben. Zo mogelijk luisteren we ook samen naar muziek.
Voor uw wekelijkse bijdrage in de collecten kunt u gebruik maken van de GIVT app of uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerk met omschrijving “collecte”.

Daarnaast heeft de kerkenraad besloten om alle vergaderingen te laten vervallen en zo nodig alleen digitaal te vergaderen. Dit geldt ook voor alle commissies van de kerk.
Verder raden we ook verenigingen en bijbelstudieclubs aan om voorlopig niet samen te komen.
Pastorale bezoeken worden tot het minimum beperkt en brengen we alleen na voorafgaand telefonisch overleg.

We ervaren deze maatregelen als zeer ingrijpend en nemen ze met pijn in ons hart. Maar we zijn er van overtuigd dat we hiermee zo goed mogelijk meewerken aan het beleid van onze overheid om de verspreiding van het Corona-virus te vertragen.
We bidden dat de maatregelen binnen afzienbare tijd weer kunnen worden teruggedraaid, maar leggen dat in geloof in Gods hand.

Tenslotte:
Als kerkgezin zijn we ook verantwoordelijk voor elkaar.
We vragen u op zoek te gaan naar vormen om aandacht te kunnen geven aan broers of zussen die alleen zijn, zich alleen voelen of op een andere manier goed een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Om het met premier Rutte te zeggen: Let een beetje op elkaar!

Wilt u dit bericht onderling zo veel mogelijk delen?

Namens de kerkenraad,

Roelof Tolsma, 2e preses

UPDATE 13 maart 2020

Steenwijk, 13 maart 2020.

Beste gemeenteleden,

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid deze week diverse maatregelen bekend gemaakt. Eén van de maatregelen is om evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten.

De kerkenraad heeft overleg gehad hoe wij wijs met deze maatregel kunnen omgaan.

Wij vinden het belangrijk dat de diensten zo veel mogelijk doorgaan zodat de lofzang gaande blijft en de gebeden kunnen blijven opstijgen naar onze God. Tegelijk realiseren we ons dat we moeten gehoorzamen aan onze overheid.

Alles overwegende heeft de kerkenraad besloten de diensten in de komende weken door te laten gaan, maar voor elke dienst slechts 1 kluft uit te nodigen. De overige gemeenteleden verzoeken wij niet te komen. De indeling is als volgt:

15 maart: 09.30 uur: Kluft 1 (wijk 1 en 10)            16.30 uur: Kluft 2 (wijk 2 en 3)

22 maart: 09.30 uur: Kluft 3 (wijk 5 en 8)              16.30 uur: Kluft 4 (wijk 4 en 7)

29 maart: 09.30 uur: Kluft 5 (wijk 6 en 9)              16.30 uur: Kluft 1 (wijk 1 en 10)

Wilt u zich houden aan deze wijkindeling, zodat het aantal bezoekers per kerkdienst ruim onder de 100 personen blijft?

Verder willen wij u met klem vragen om ook de andere maatregelen van de overheid in acht te nemen: blijf vooral thuis als u gezondheidsklachten heeft (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) en als u zelf een zwakke gezondheid heeft en als u door hoge leeftijd tot de risicogroep behoort.

De kerkdiensten worden op de normale manier opgenomen en zijn live of op een later moment hier te volgen en via Kerkdienstluisteren.nl app.

De collecte wordt bij de uitgang gehouden. U kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken of schenken via de GIVT app.

Het is goed om verspreid in de kerk te gaan zitten en u wordt verzocht om onderlinge ruimte te houden bij de kapstokken bij het verlaten van de kerk.

Indien de komende weken blijkt dat dit besluit moet worden herzien zullen we dat aan u melden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Steunpunt Kerkenwerk

Wilt u dit bericht onderling zo veel mogelijk delen?

Kerkenraad GKv Steenwijk