Op deze pagina vindt u lijst een lijst van diverse liederen die door onze gemeente gezongen kunnen worden:

OPWEKKING SELA OVERIG Psalmen voor nu Opwekking Kids
39 Machtig wonder E&R 178 16 54
40 breng ons samen Psalm 8 Heer onze Heer (Zimmer) 42 77
42 In Jezus’ naam Laat de kindren tot Mij komen 116 100
112 Ik zal er zijn No longer slaves (opw. 794) 117 123
123 Wonderlijk God die alles maakte 121 135
124 Mijn herder Dank U voor deze nieuwe morgen 130 149
126 Doop Heer U bent mijn leven 145 176
136 In het licht Het woord van onze God (Elly& Rikkert) 214
167 Votum en Groet Als het leven soms pijn doet 219
213 Knoop het even in je oren 241
244 Zie de zon, zie de maan 311
313 Onze Vader (NLB1006) 314
347 Witter  dan sneeuw (psalmproject 51) 326
350 Vuur uit de hemel
354 Als je veel van iemand houdt
355 Good good father (opw.804)
369 Vrolijk Kerstfeest
389 Jezus is geboren
399 Onze Vader (Elly&Rikkert)
407 God zal met ons zijn
422
430
436
461
462
488
501
502
510
518
521
526
533
533
539
548
553
555
562
564
569
580
585
589
595
602
614
616
623
625
626
629
630
638
640
669
671
684
687
695
697
705
706
710
715
717
727
733
754
769
770
771
780
794
804

 

Nieuwe liedboek:

Psalmen

8a: Heer onze Heer hoe heerlijk is uw naam.

8b: Zie de zon, zie de maan.

23b: De Heer is mijn herder.

23c: Mijn God, mijn herder zorgt voor mij

25a: Mijn ogen zijn gevestigd.

25b: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. (plus koor)

51b: Create in me a clean heart.(combo)

84a: Wat hou ik van uw huis. (combo)

90a: O God die droeg ons voorgeslacht.

103a: Loof nu, mijn ziel, de Here

103c: Loof de koning, heel mijn wezen.

117a: Gij volken looft de Heer.

119a: Uw woord omvat mijn leven.

130a: Uit angst en nood stijgt mijn gebed.

139b: Heer U doorgrondt en kent mij.

146a: Laat ons nu vrolijk zingen.

146c: Alles wat adem heeft love de Here.

150a: Geprezen zij God.

CANTICA

152: Mijn hart verheugt zich zeer.

154b: Heel de schepping prijs de Heer.

157a: Mijn ziel maakt groot de Heer.

158a: God zij geloofd uit alle macht.

159a: Nu is het woord gezegd.

BIJBELSE VERTELLIEDEREN

162: In het begin lag de aarde verloren.

166b: Jozef zoekt zijn grote broers.

168: When Israel was in Egypt’s land. (combo)

169: De koning van Egypteland .

175: Wij hebben een sterke stad.

176: Om Sions wil zwijg ik niet stil.

184: De herder heeft zich niet vergist.

186: Er is geen plaats.

GETIJDEN VAN DE DAG-MORGEN.

195: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

209: Heer Jezus o Gij dageraad

213: Morgenglas der eeuwigheid

215: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan.

216: Dit is een morgen als ooit de eerste

217: De dag gaat open voor het woord des Heren

218: Dank U voor deze nieuwe morgen

GETIJDEN VAN DE DAG-MAALTIJD

235: Voor alle goede gaven Heer

GETIJDEN VAN DE DAG-AVOND

236: O, Schepper God die alles grondt

239: O, Christus die de zonne zijt

240: Blijf bij ons Jezus, onze Heer

243: O Heer mijn God ook deze nacht

244: Nu is de dag ten einde

235: ‘k Wil U o God mijn dank betalen

247: Blijf mij nabij wanneer het duister daalt

248: De dag door uwe gunst ontvangen

DE EERSTE DAG-AANVANG

273: Loof God, die zegent al wat leeft

280: De vreugde voert ons naar dit huis

283: In de veelheid der geluiden

287: Rond het licht dat leven doet

289: Heer, het licht van uw liefde schittert

KYRIE EN GLORIA

302: God in den hoog’ alleen zij eer

DE EERSTE DAG-TIEN WOORDEN

310: Eén is de dag, de God der Goden

311; Wij kiezen voor de vrijheid

DE EERSTE DAG-ROND DE SCHRIFTEN

313: Een rijke schat van wijsheid

314: Here Jezus, om uw woord

316: Het woord dat u ten leven riep

317: Grote God, Gij hebt het zwijgen

DE EERSTE DAG-CREDO

340b: Ik geloof in God de Vader

BELIJDENIS EN DOOP

345: Gij hebt uw woord gegeven

347: Here Jezus, wij zijn nu

348: Heer van uw kerk

352: Jezus, meester aller dingen

354: Jouw leven staat aan het begin

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

360: Kom Schepper, Geest daal tot ons neer

363: Dat ’s Heren zegen op u daal’

DE EERSTE DAG – GEBEDSACCLAMATIE

368d: Houd mij in leven

DE EERSTE DAG – HET ONZE VADER

370: Vader, die woont in hemels licht

371: Onze Vader in de hemel

377:  Zoals ik ben, kom ik nabij

DE EERSTE DAG – MAALTIJD VAN DE HEER

381: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

400: Voordat ik kan ontvangen brood en wijn

404d: Sanctus en Benedictus ( in samenzang met het gemeentekoor)

405: Heilig, heilig,heilig! Heer God almachtig

408d: Agnus Dei (in samenzang met gemeentekoor)

DE EERSTE DAG – TE DEUM

412: Wij loven U, o God, belijden U als Heer

413: Grote God, wij loven U

DE EERSTE DAG-AFSLUITING

415: Zegen ons, Algoede

416: Ga met God en Hij zal met je zijn

422: Laat de woorden die we hoorden

425: Vervuld van uw zegen

GETIJDEN VAN HET JAAR-ADVENTSTIJD

435: Hef op uw hoofden, poorten wijd

437: Kom tot ons, scheur de hemelen Heer

439: Verwacht de komst des Heren

440: Gij stillen in den lande

441: Hoe zal ik U ontvangen

442: Op U, mijn Heiland blijf ik hopen

444: Nu daagt het kin het oosten

447: Het zal zijn in het laatste der tijden

451: Richt op uw macht, o Heer der heerscharen

454: De mensen die gaan in het duister

459: Ik breng een rechter aan het licht

462: Zal er ooit een dag van vrede464: Een engel spreekt een priester aan

466: O wijsheid, daal als vruchtbare taal

468: Prijs de Heer die herders prijzen

GETIJDEN VAN HET JAAR-KERSTTIJD

469: Ik ben een engel van de Heer

470: U Jezus Christus loven wij

473: Er is een roos ontloken

474: Looft God, gij christenen maakt Hem groot

475: Ik mag hier aan uw kribbe staan

476: Nu zijt wellekome

477: Komt allen tezamen

478: Komt verwondert u hier, mensen

479: Een lied weerklinkt in deze nacht

481: Hoor, de engelen zingen de eer

482: Er is uit ’s werelds duistere wolken

483: Stille nacht, heilige nacht

484: Go tell it on the mountain

485: Zeg eens herder waar kom jij vandaan

486: Midden in de winternacht

487: Eer zij God in onze dagen

488: In den beginne was het woord

489: Komt ons in diepe nacht ter ore

498: Bethlehem, o uitverkoren stad

503: Wij staan aan een kribbe

506: Wij trekken in een lange stoet

507: Het is al nacht in Bethlehem

513: God heeft het eerste woord

EPIFANIENTIJD

515: Een kind geboren te Bethlehem

517: Christus, uit God geboren

518: Hoe helder staat de morgenster

520: De wijzen

525: Wij willen bruiloftsgasten zijn

533: Daar komt een man uit Nazaret

534: Hij die de blinden weer liet zien

VEERTIGDAGENTIJD

536: Alles wat over ons geschreven staat

538: Een mens te zijn op aarde

540: het waren tien geboden

542: God roept de mens op weg te gaan

547: Met de boom des levens

550: Verheug u, gij dochter van Sion

554: Welkom, welkom koning Jezus

556: Alles wat over ons geschreven is

558: Jezus, om uw lijden groot

562: Ik wil mij gaan vertroosten

GETIJDEN VAN HET JAAR- DRIE DAGEN VAN PASEN

569: Toen Jezus wist: nu is gekomen

574: Glorie zij U, Christus, U leed onze nood

575: Jezus leven van ons leven

576a: O hoofd vol bloed en wonden

576b: O hoofd vol bloed en wonden

577: O wereld, zie uw leven

578: O kostbaar kruis, o wonder Gods

587: Licht voor de wereld

590: Nu valt de nacht

598: Als alles duister is

601: Licht dat ons aanstoot in de morgen

606: Met Mozes zijn wij meegegaan

608: De steppe zal bloeien

617: De Heer is waarlijk opgestaan

618: Christus lag in de dood terneer

619: Lof zij God in de hoogste troon

621: Heerlijk verschenen is de dag

622: Nu triomfeert de Zoon van God

623: O hart, spring op van vreugde

624: Christus, onze Heer, verrees

630: Sta op! Een morgen ongedacht

632: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

634: U zij de glorie

637: O vlam van Pasen, steek ons aan

GETIJDEN VAN HET JAAR – PAASTIJD

641: Jezus leeft en ik met Hem

642: Ik zeg het allen dat Hij leeft

645: Zing ten hemel toe

650: De aarde is vervuld

653: U kennen, uit en tot U leven

654: Zingt nu de Heer, stemt allen in

655: Zing voor de Heer een nieuw gezang

656: Ik ben de wijnstok

657: Zolang wij ademhalen

GETIJDEN VAN HET JAAR-HEMELVAART

661: Ten hemel opgevaren is

663: Al heeft Hij ons verlaten

GETIJDEN VAN HET JAAR-PINKSTEREN

670: Kom Schepper God, o heilige Geest

672: Kom laat ons deze dag

675: Geest van hierboven

678: Vrees niet, gij land, verheug u en weest blijde

680: Kom heilige Geest, Gij vogel Gods

683: ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest

687: Wij leven van de wind

GETIJDEN VAN HET JAAR-TRINITATIS

704: Dank. Dank nu allen God

705: Ere zij aan God, de Vader

GETIJDEN VAN HET JAAR-BEVRIJDINGSDAG

708: Wilhelmus van Nassouwe

GETIJDEN VAN HET JAAR-HERFSTTIJD

713: Wij moeten Gode zingen

GETIJDEN VAN HET JAAR-OOGST

716: Zaaien, maaien, oogsten

718: God die leven hebt gegeven

GETIJDEN VAN HET JAAR-HERVORMINGSDAG

721: Houd ons bijeen, God, rond uw woord

722: Uw stem, Heer, hebben wij gehoord

723: Waar God de Heer zijn schreden zet

GETIJDEN VAN HET JAAR-ALLERHEILIGEN

725: Gij boden rond Gods troon

727: Voor alle heiligen in de heerlijkheid

728: De heiligen, ons voorgegaan

GETIJDEN VAN HET JAAR-GELOOFSGETUIGENIS 

737: Jeruzalem, mijn vaderstad

741: Een engel roept een oude man

GETIJDEN VAN HET JAAR-VOLEINDING

747: Eens komt de grote zomer

748: Het duurt niet lang meer tot de tijd

749: Op, waak op!’ zo klinkt het luide

751: De Heer verschijnt te middernacht

753: Er is een land van louter licht

755: Toch overwint eens de genade

756: Laat komen, Heer, uw rijk

769: Eens, als de bazuinen klinken

LEVEN-LEVENSTIJD

782: Het koninkrijk is voor een kind

786: Wij zingen God ter ere

LEVEN-TROUW

793: Bron van liefde, licht en leven

794: Gods zegen bidden wij je toe

LEVEN-LEVENSREIS

799; Kom, kinderen niet dralen

800: Wat zou ik zonder U geweest zijn

801: Door de nacht van strijd en zorgen

803: Uit Oer is hij getogen

805: Abraham

825: De wereld is van Hem vervuld

827: Mensen, wij zijn geroepen om te leven

834: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

835: Jezus ga ons voor

837: Iedereen zoekt U, jong of oud

838: O grote God die liefde zijt

841: Wat zijn de goede vruchten

859: Schuldig staan wij voor U, Heer

LEVEN-BIDDEN

863: Nu laat ons God de Here

864: Laat ons de Heer lofzingen

866: Zolang als ik op aarde leven zal

868: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

870: Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen

871: Jezus zal heersen waar de zon

875: Father, we love you

885: Groot is uw trouw, o Heer

886: Abba, Vader, U alleen

887: Wees stil en weet: Ik ben uw God

894: Wanneer ik zoek naar woorden

LEVEN-GELOVEN

898: Een vaste burcht is onze God

899: Wat mijn God wil, geschiede altijd

902: Is God de Heer maar voor mij

903: Zou ik niet van harte zingen

904: Beveel gerust uw wegen

905: Wie zich alleen door God laat leiden

906: God is tegenwoordig

907: Jezus, mijn verblijden

909: Wat God doet dat is welgedaan

910: Soms groet een licht van vreugde

912: Neem mijn leven, laat het, Heer

913: Wat de toekomst brengen moge

915: Nobody knows the trouble I’ve seen (combo)

919: Gij die alle sterren houdt

923: Wil je wel geloven dat het groeien gaat

935: Je hoeft niet bang te zijn

939: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

947: Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen

LEVEN-LEVENSGRENS

951: Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt

SAMEN LEVEN-KERK

966: Het heil des hemels werd ons deel

967: Zonne der gerechtigheid

968: De ware kerk des Heren

969: In Christus is noch west noch oost

970: Vlammen zijn er vele

971: Zing een nieuw lied voor God de Here

972: Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn

975: Jezus roept hier mensen samen

SAMEN LEVEN-SCHEPPING

978: Aan U behoort, o Heer der heren

981: Zolang er mensen zijn op aarde

985: Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

SAMEN LEVEN-GERECHTIGHEID

993: Samen op de aarde

995: O Vader, trek het lot U aan

1006: Onze Vader in de hemel

SAMEN LEVEN-VREDE

1009: O lieve Heer, geef vrede

1010: geef vrede, Heer, geef vrede

1016: Kom, laat ons opgaan